Compliance program, etické a právní chování

Představenstvo GUMOTEX, akciové společnosti jednohlasně schválilo dne 25.4.2017. Compliance program, kterým stanovuje průkazné, nezávislé a důvěrné mechanismy k prošetření případného porušení Protikorupčního programu nebo případného neetického jednání. Jde o ucelený systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní jednání, který je součástí firemní kultury. Tento program je závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

Protikorupční klauzule

Budeme přísně dodržovat všechny platné protikorupční zákony a nařízení včetně těch zaměřených na zahraniční korupční praktiky. Nezapojíme se, ani nebudeme tolerovat žádnou formu korupce, úplatkářství, krádeže, zpronevěry nebo vydírání, ani použití nelegálních finančních operací včetně jakýchkoliv plateb nebo jiných benefitů určených pro jednotlivce, společnost, mezinárodní organizaci nebo státní orgán za účelem ovlivnění rozhodovacího procesu,  čímž  by došlo k narušení platných zákonů, interních pravidel a postupů. GUMOTEX, akciová společnost je oprávněna ukončit smluvní vztah, pokud dojde v dobré víře k přesvědčení, že smluvní strana svým jednáním porušila platné protikorupční zákony.